Bạn vừa nhận được thu nhập SocialBoost! Nếu bạn đủ điều kiện nhận thu nhập SocialBoost Cộng, hãy chờ thêm thu nhập hiện trên biểu đồ trong ứng dụng được chuyển vào tài khoản của bạn nhé!