Bạn vừa nhận được thu nhập SocialBoost! Nếu bạn đủ điều kiện nhận SocialBoost Cộng, hãy xem thu nhập hiện trên biểu đồ trong ứng dụng nhé! Thu nhập sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn sớm nhất!