Đội ngũ


Nguyễn Vũ Anh
Giám đốc khu vực Đông Nam Á – Tổng Giám đốc Việt Nam


Nguyễn Thuỳ Linh
Giám đốc Quản lý dự án


Hoàng Bình Thoan
Giám đốc Vận hành


Lê Thế Hiển
Trưởng phòng Marketing miền Nam


Lê Thị Hằng
Trưởng phòng C&B (Tiền lương & Phúc lợi)


Nguyễn Đăng Quang
Chuyên viên Marketing


Nguyễn Phương Huyền
Quản lí Pháp chế


Nguyễn Thanh Nga
Chuyên viên Marketing mảng Email Tự động


Lại Thùy Dương
Trưởng phòng Hành chính


Trần Trí Quang
Quản lí Vận hành khu vực miền Nam


Phùng Diệu Anh
Giám đốc Marketing


Nguyễn Thị Phương Kiều
Chuyên viên Marketing


Phan Quốc Hùng
Trợ lí Trưởng phòng Kinh doanh


Bùi Tuấn Nghĩa
Giám đốc Công nghệ


Les Riedl
Tổng Giám Đốc


Nathan Cho
Giám Đốc Pháp chế và Tuân thủ


Joe Garcia
Chuyên viên Công nghệ và Thông tin


Dean Jenkins
Chuyên viên Công nghệ và Thông tin


Stephen Landry
Giám đốc Vận hành và Công nghệ


Rahul Maharishi
Giám đốc Phân tích Dữ liệu và
Quản lý Thị trường Quốc tế.


Elijah Sandoval
Chuyên viên Công nghệ và Thông tin


Julian Sandy
Giám Đốc Marketing


Phil Valvardi
Giám Đốc Tài chính và Quan hệ Khách hàng


Hawa Karzai
Quản lý dự án


Ben Bordofsky
Chuyên viên Marketing