Kích hoạt Cookies bằng cách nào?

Đối với Apple Safari
Chọn ‘Preferences… (Cấu hình…)’ trong ‘Settings (Cài đặt)’ hoặc ‘Edit (Chỉnh sửa)’ (đối với Windows) hoặc Safari (đối với MacOS), sau đó mở thẻ ‘Privacy (Riêng tư)’. Bây giờ bạn có thể cài đặt hành vi cookie cần thiết.

Đối với Apple iOS (iPhone, iPad)
Từ màn hình chính, chọn biểu tượng ‘Settings (Cài đặt)’, sau đó chọn ‘Safari’. Tìm tùy chỉnh ‘Accept Cookies (Chấp nhận cookies)’ và tiến hành cài đặt hành vi cookie cần thiết.

Đối với Firefox 7.0 và các trình duyệt mới hơn
Chọn ‘Tools (Công cụ) -> (Options) Tùy chọn’ trong (có thể ở dưới nút Firefox hoặc nút danh bạ có biểu tượng là 3 gạch song song, sau đó chọn thẻ ‘Privacy (Riêng tư)’. Thiết lập tùy chọn ‘Firefox will’ thành ‘Cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử’. Bây giờ bạn có thể chọn các tập tin kích hoạt cookie được kích hoạt cho các trang web bạn truy cập và các trang web của bên thứ ba hay không, và nếu như có thì vậy chúng sẽ tồn tại kích hoạt trong bao lâu. Bạn cũng có thể sử dụng nút ‘Ngoại lệ’ để ghi đè lên các thiết lập cho trang web cụ thể.

Đối với Firefox 3.0
Chọn ‘Tools (Công cụ) -> (Options) Tùy chọn’ trong, sau đó chọn thẻ ‘Privacy (Riêng tư)’. Tại bước này bạn có thể chọn kích hoạt các cookies hay không, và nếu có thì nếu kích hoạt thì chúng sẽ tồn tại trong bao lâu. Bạn cũng có thể sử dụng nút ‘Ngoại lệ’ để ghi đè lên các thiết lập cho các trang web cụ thể.

Đối với Google Chrome
Nhấn vào nút danh bạ có biểu tượng 3 gạch song song, chọn ‘Tool (Cài đặt)’ và kéo xuống, nhấn vào ‘Show advanced settings’ (Hiển thị cài đặt nâng cao)’. Hoặc đối với phiên bản cũ của Chrome, chọn ‘Options (Tùy chọn)’ trên ‘Customize and control (Tùy chỉnh và kiểm soát)’, sau đó mở thẻ ‘Under the Bonnet’. Trong mục ‘Privacy (Riêng tư)’, nhấn vào ‘Content setting… (Cài đặt nội dung…)’ và mở thẻ Cookies. Thiết lập hành vi cookie cần thiết và sử dụng nút ‘Exceptions…(Ngoại lệ…)’ (nếu được yêu cầu) để cấu hình các trang web cụ thể.

 

Đối với trình duyệt Android
Bấm vào biểu tượng ‘Internet’ để khởi động trình duyệt, sau đó nhấn nút danh bạ của điện thoại. Từ danh sách các tùy chọn, chọn ‘More (Thêm)’, và sau đó chọn ‘Settings (Cài đặt)’, và chọn ‘Privacy and Security (Riêng tư và bảo mật)’. Cuộn xuống danh sách kết quả và chọn hoặc bỏ chọn mục ‘Chấp nhận cookies’.

Đối với Android Chrome
Khởi động Chrome, sau đó mở menu tùy chọn và di chuyển xuống mục ‘Settings (Cài đặt)’, tiếp theo là ‘Site settings (Cài đặt trang web)’. Bây giờ bạn có thể cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie.

Đối với Windows Phone 7/8
Trong Internet Explorer, nhấn ‘More… (Thêm…)’ rồi chọn ‘Settings (Cài đặt)’. Kiểm tra hoặc xóa mục ‘Allow cookies on my phone (Cho phép cookie trên điện thoại của tôi)’ để thiết lập các hành vi cookie cần thiết.

Đối với Microsoft Internet Explorer 8.0 – 11.0
Chọn ‘Tools (Công cụ)’ -> ‘Internet Options (Tùy chọn mạng)’, sau đó mở thẻ ‘Privacy (Riêng tư)’ – bạn có thể điều chỉnh thanh trượt để chặn hoặc cho phép các danh mục khác nhau của cookie. Ngoài ra, khi nhấn ‘Advanced… (Nâng cao)’, bạn có thể kiểm soát hành vi trình duyệt tốt hơn, chấp nhận, chặn hoặc tạo cookie nhanh chóng ở cả trang web bạn đang truy cập (cookies bên thứ nhất) hoặc bắt đầu từ những trang web khác với trang bạn đang truy cập (cookies bên thứ ba thường được sử dụng bởi banner quảng cáo trên một trang web của đơn vị quảng cáo)