Section — Social Boost Chart

Tính toán các thu nhập

Kéo thanh di chuyển để khám phá thu nhập của bạn từ SocialBoost

triệu VND

 

Lưu ý:
Ước tính này chỉ là một minh họa về thu nhập dự đoán với SocialBoost, trên cơ sở một loạt giả định có được từ nghiên cứu. Do đó, đây không phải là một đảm bảo về thu nhập mà bạn sẽ thực hiện được với SocialBoost. Bạn không nên dựa hoàn toàn vào ước tính này.