Tôi truy cập vào Hạn Mức Tín Dụng của mình như thế nào?

Bạn có thể truy cập vào tài khoản Hạn Mức Tín Dụng của mình qua Tài Khoản Thanh Toán. Bạn không cần làm gì để kích hoạt Hạn Mức Tín Dụng. Nếu có sẵn tiền trong Hạn Mức Tín Dụng của bạn, và bạn thực hiện giao dịch mua hàng khi không có tiền trong Tài Khoản Thanh Toán, Hạn Mức Tín Dụng của bạn sẽ được tự động thiết lập ở mức 75% số dư Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm.