Tôi trả phí tham gia hàng tháng như thế nào?

Phí tham gia hàng tháng được tự động khấu trừ vào Tài Khoản Thanh Toán của bạn hàng tháng. Nếu bạn không có đủ tiền trong Tài Khoản Thanh Toán, phí sẽ được khấu trừ vào hạn mức tín dụng của bạn.