Tôi phải làm gì nếu tài khoản của tôi đã bị xâm nhập hoặc có các khoản phí trái phép?

Hãy liên hệ ngay với Ngân Hàng Thành Viên và thông báo tình hình để họ có thể bảo vệ tài khoản của bạn và điều tra cụ thể hơn.