Tôi phải làm gì để đủ điều kiện được sử dụng 03 tháng miễn phí?

Bạn chỉ cần kích hoạt tài khoản Meed từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/12/2017.