Tôi nên làm gì nếu tôi định sử dụng thẻ khi du lịch nước ngoài?

Bạn nên thông báo trước với Ngân Hàng Thành Viên về việc du lịch ở nước ngoài để tài khoản không bị đóng băng trong chuyến đi do có hoạt động đáng ngờ.