Tôi kiếm được bao nhiêu tiền lãi trên Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm và Tài Khoản Thanh Toán của mình?

Mỗi Ngân Hàng Thành Viên sẽ quyết định lãi suất cho Tài Khoản Thanh Toán và Tài Khoản Tiết Kiệm Đảm Bảo. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm chi tiết.