Tôi có thể yêu cầu nhận bao nhiêu voucher?

Vào lần đăng kí đầu tiên, mỗi khách hàng hợp lệ được cấp 400 điểm vào tài khoản TôiMeed của mình. Vào tuần đầu tiên của mỗi tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ tặng thêm 200 điểm cho những khách hàng đã đăng kí tài khoản TôiMeed trước ngày 15 của tháng trước đó. Khách hàng chỉ có thể yêu cầu và nhận số lượng voucher tương ứng với số điểm có trong tài khoản của mình