Tôi có thể vay vượt mức 75% số dư Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm của mình không?

Rất tiếc là không. Ngân Hàng Thành Viên đưa ra mức giới hạn 75% với người dùng như một biện pháp phòng ngừa an toàn cho người dùng và giúp đảm bảo tài khoản của họ vẫn hoạt động.