Miễn 03 tháng Phí dịch vụ: Tôi có thể tham gia chương trình ưu đãi này cùng với những chương trình ưu đãi khác của Meed và các ngân hàng thành viên hay không?

Có, khi tham gia chương trình này, bạn vẫn có thể tham gia các chương trình ưu đãi khác của chúng tôi mà bạn đủ điều kiện tham gia.