Tôi có nhận được phần thưởng SocialBoost không nếu tôi đóng tài khoản?

Không. Khách hàng sẽ bị mất quyền tham gia chương trình này nếu trong thời gian trả thưởng, khách hàng đó yêu cầu hủy tài khoản, hoặc đã hủy tài khoản, hoặc tài khoản Meed của họ đã bị hủy bởi Maritime Bank. Khách hàng cũng bị mất quyền tham gia chương trình này nếu khách hàng và người được mời tham gia Meed đã từng đóng tài khoản Meed kể từ ngày 01/01/2017.