Tôi có nghĩa vụ phải giới thiệu người dùng Meed mới không?

Không, bạn không có nghĩa vụ giới thiệu người dùng tiềm năng cho Meed. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia vào SocialBoost™, bạn cần giới thiệu được ít nhất 1 người dùng có mở tài khoản tại Ngân Hàng Thành Viên. Những người dùng Meed giới thiệu người dùng khác sẽ có tiềm năng kiếm được thu nhập SocialBoost™ lớn hơn.