Tôi có thể mời người dùng Meed từ các vùng lãnh thổ khác vào mạng lưới SocialBoost™ của tôi không?

Có, mạng lưới Meed của bạn không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia bạn đang sống. Bạn có thể mời những người từ các vùng lãnh thổ khác tham gia Meed miễn là Meed có cung cấp dịch vụ tại quốc gia đó.