Tôi có thể mời bao nhiêu người tham gia Meed ?

Không có giới hạn về số người bạn có thể mời vào Meed. Bạn tăng khả năng kiếm thu nhập SocialBoost™ của bạn, cũng như khả năng kiếm thu nhập SocialBoost™ cho toàn cộng đồng Meed bằng cách giới thiệu càng nhiều người càng tốt.