Tôi có thể mở một tài khoản Meed nếu tôi có tín dụng xấu hoặc không có lịch sử tín dụng không?

Ngân Hàng Thành Viên sẽ nỗ lực hết mình để cung cấp tài khoản trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Mặc dù không thể đảm bảo việc tài khoản sẽ được phê duyệt, nhưng ngân hàng sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ các đơn đăng ký bất cứ khi nào có thể và tuân thủ pháp luật.