Tôi có thể lưu lại đơn đăng ký và hoàn tất sau không?

Chắc chắn rồi. Trong quá trình đăng ký, thông tin bạn nhập vào sẽ được lưu lại để bạn có thể tiếp tục đăng ký vào lúc khác. Qúa trình đăng kí rất dễ dàng nên bạn đừng lo lắng.