Tôi có thể đổi voucher điện tử của mình ra tiền mặt không?

Không, voucher điện tử không thể quy đổi thành lấy tiền mặt và không có giá trị tiền mặt.