Tôi có thể chuyển toàn bộ thu nhập SocialBoost™ của mình vào Tài Khoản Thanh Toán hoặc Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm không?

Không, phần thu nhập SocialBoost™ luôn luôn được chia đều giữa Tài Khoản Thanh Toán và Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm.