Tôi có thể bán voucher điện tử của mình không?

Không. Voucher điện tử chỉ có thể sử dụng bởi khách hàng cá nhân của Meed, người đã nhận voucher đó và không thể chuyển đổi. Nếu ngân hàng thành viên và Meed tìm ra một người dùng Meed đang bán lại voucher của mình, quyền truy cập website https://toimeed.net/của khách hàng đó sẽ bị chặn lại.