Tôi cần làm gì để được nhận SocialBoost và SocialBoost Cộng?

Người dùng Meed cần kích hoạt thành công thẻ ghi nợ Meed và giới thiệu người dùng mới mở tài khoản Meed. Người được giới thiệu cần nhập email của người giới thiệu khi đăng ký thông tin trên ứng dụng Meed và cần kích hoạt tài khoản tại Maritime Bank để được coi là giới thiệu hợp lệ. Số người bạn giới thiệu thành công càng nhiều thì số tiền Socialboost hàng tháng nhận được càng cao.

Khách hàng nhận ưu đãi của chương trình SocialBoost Cộng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là một khách hàng cá nhân của Maritime Bank
(1) đã hoàn thành kích hoạt tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ của Gói Meed trước ngày cuối tháng của mỗi tháng từ tháng 9 đến tháng 11
(2) được tính là đã mời thành công tối thiểu một (01) người đã hoàn thành việc mở Tài khoản thanh toán của gói Meed trước ngày cuối tháng của mỗi tháng từ tháng 9 đến tháng 11
(3) khách hàng và người được mời không đóng gói Meed vào thời điểm trả thưởng thực tế
(4) khách hàng và người được mời không đóng gói Meed từ ngày 1/1/2017.
Chương trình không hạn chế khách hàng là cán bộ nhân viên của Maritime Bank hoặc cán bộ nhân viên của Meed.