Số tiền SocialBoost được phân chia ra sao?

Số tiền SocialBoost được phân phối vào cuối mỗi tháng khi các tài khoản đã được đối chiếu với các ngân hàng đối tác của chúng tôi. Phân phối được thực hiện cho người dùng Meed trong 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.