Thu nhập SocialBoost thông thường và ưu đãi SocialBoost Plus được nhận như thế nào?

Mỗi khách hàng đủ điều kiện tham gia ưu đãi sẽ nhận được 02 khoản thu nhập: khoản thu nhập SocialBoost thông thường và khoản thu nhập SocialBoost Plus (tương ứng 99 lần số tiền SocialBoost thông thường). Maritime Bank sẽ chuyển 2 khoản thu nhập này (sau khi trừ thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định) về Tài khoản của tất cả khách hàng đủ điều kiện, không muộn hơn ngày làm việc cuối cùng hàng tháng. Khách hàng sẽ nhận được 50% số tiền SocialBoost thông thường và SocialBoost Cộng vào Tài khoản Thanh toán, 50% còn lại sẽ nhận vào Tài khoản Tiết kiệm Bảo đảm. Thời gian trả thưởng SocialBoost không bị ảnh hưởng bởi việc trả SocialBoost Plus.