Tại sao tôi không nhận được phần thu nhập SocialBoost™ ứng với những Người Dùng do tôi mời?

SocialBoost™ dành cho người dùng đang hoạt động có tài khoản mở. Nếu tài khoản của bạn không mở, bạn sẽ không đủ điều kiện được phân phối thu nhập SocialBoost™. Nếu bạn thấy mình không nhận được phần thu nhập xứng đáng, hãy tham khảo biểu đồ SocialBoost™ trên ứng dụng di động và kiểm tra số Người Dùng bạn đã mời. Hãy nhớ, người dùng do bạn mời phải có phát sinh chi phí lãi vay trên Hạn Mức Tín Dụng của họ trong tháng trước đó và đã xác định bạn là người dùng đã giới thiệu họ tham gia thì bạn mới nhận được phần thu nhập SocialBoost™ Cộng Đồng Cá Nhân cho tháng đó.