Tại sao thu nhập từ SocialBoost™ của tôi lại thấp?

Thu nhập từ SocialBoost™ tương quan với số lượng người dùng bạn mời đã mở tài khoản tại Ngân Hàng Thành Viên và có chi phí lãi vay tích lũy trên Hạn Mức Tín Dụng của họ, và quy mô cộng đồng toàn cầu. Càng nhiều người do bạn mời sử dụng Hạn Mức Tín Dụng Meed Ngân Hàng Thành Viên của họ thì tiềm năng thu nhập của Cộng Đồng Cá Nhân của bạn và phần phân phối thu nhập của bạn từ Cộng Đồng Toàn Cầu càng lớn. Thu nhập SocialBoost™ của bạn có thể tăng lên khi Cộng Đồng Cá Nhân và cộng đồng toàn cầu phát triển và khi Meed mở rộng mạng lưới. Khi bạn giúp cộng đồng Meed gia tăng thì thu nhập của bạn cũng sẽ tăng theo.