Tại sao thu nhập SocialBoost™ của tôi không ổn định?

Thu nhập SocialBoost™ được quyết định bởi hoạt động cho vay trong mạng lưới Meed. Do đó, thu nhập hàng tháng sẽ khác nhau.