Tại sao đơn đăng ký của tôi bị từ chối?

Ngân Hàng Thành Viên toàn quyền quyết định việc cung cấp tài khoản Meed. Chỉ Ngân Hàng Thành Viên mới có thể cung cấp thông tin vì sao đơn đăng ký được phê duyệt hoặc bị từ chối.