Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm Meed Ngân Hàng Thành Viên là gì?

Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm Meed Ngân Hàng Thành Viên, hay SSA, là tài khoản sinh lãi nhằm khuyến khích tiết kiệm dài hạn. Có những hạn chế về rút tiền cho tới tuổi 59.