Tài Khoản Thanh Toán Meed Ngân Hàng Thành Viên là gì?

Tài Khoản Thanh Toán Meed Ngân Hàng Thành Viên là một tài khoản thanh toán với chức năng Thanh Toán Hoá Đơn, Séc Điện Tử và sử dụng với ATM.