Phần thưởng SocialBoost Plus được trả như thế nào vào tài khoản của tôi?

Phần thưởng cho SocialBoost Plus cũng được trả giống như phần thưởng SocialBoost thông thường, trong đó 50% sẽ được chuyển vào Tài Khoản Thanh Toán để giao dịch bất cứ lúc nào và 50% còn lại được chuyển vào Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm để tiết kiệm dài hạn.