Những ai không thể tham gia gói Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân?

Chính sách Bảo hiểm tai nạn Cá nhân có những hạn chế nhất định và không có sẵn cho người dùng từ 65 tuổi trở lên, những ai đang mắc bệnh tâm thần, thần kinh hay bệnh lý nhất định, hay có các khuyết tật trước đây hoặc khuyết tật về thể chất. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp đối tác của chúng tôi. Đối với MSB, hãy gọi cho PTI theo số (+84) 8888 03436. Ðối với MBB, hãy gọi MIC tại số (+84) 24 6285 3388