Ngân Hàng Thành Viên Meed cung cấp những dịch vụ gì?

Ngân Hàng Thành Viên Meed cung cấp Tài Khoản Thanh Toán (tài khoản thanh toán không cần giấy tờ), Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm sinh lãi, Chuyển tiền quốc tế và nội địa giữa các người dùng Meed (Peer-to-peer, hay P2P), hạn mức tín dụng bảo đảm, và SocialBoost™. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện do Ngân Hàng Thành Viên Meed của bạn ban hành để biết thêm thông tin về từng dịch vụ này.