Nếu tôi tiết kiệm trên 200.000 VND, liệu tôi có được nhận nhiều mã dự thưởng hơn không?

Cứ mỗi 200.000 đồng được chuyển từ Tài khoản Thanh toán vào Tài khoản Tiết kiệm Bảo đảm sẽ được nhận 01 mã dự thưởng. Càng tiết kiệm nhiều thì mã số dự thưởng càng nhiều và cơ hội nhận giải thưởng 200 triệu đồng sẽ nhiều hơn. Trong trường hợp, số tiền được xét để quy đổi ra số mã số dự thưởng trong tháng không chia hết cho 200.000 VNĐ thì số mã số dự thưởng không được làm tròn. Số mã dự thưởng của một khách hàng tham gia chương trình tối đa là 2.000 mã mỗi chu kỳ quay thưởng