Nếu tôi lỡ hạn thanh toán 2 tháng, nhưng sau đó tôi thanh toán đầy đủ, tôi có được hưởng tiếp gói bảo hiểm không?

Nếu bạn không thanh toán cho ngân hàng trong 2 tháng liên tiếp hoặc không liên tiếp, tài khoản của bạn sẽ rơi vào trạng thái không hoạt động và gói bảo hiểm cũng dừng. Nếu bạn thanh toán đầy đủ khoản nợ cho ngân hàng, gói bảo hiểm sẽ được khởi động lại vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.