Nếu tôi đóng trễ tiền hàng tháng thì tôi có được hưởng gói bảo hiểm không?

Bạn sẽ có một khoảng thời gian gia hạn trong tháng nếu chưa thanh toán kịp lúc. Ví dụ, nếu bạn lỡ đợt thanh toán cho ngân hàng vào tháng 9, gói bảo hiểm sẽ vẫn tiếp tục có đến hết tháng 10.