Nếu tôi đóng trễ 2 tháng thì tôi có tiếp tục được hưởng gói bảo hiểm không?

Nếu bạn không thanh toán 2 tháng liên tiếp cho ngân hàng, gói bảo hiểm sẽ chấm dứt. Vì thế, nếu bạn lỡ đợt thanh toán vào tháng 9 cho ngân hàng, gói bảo hiểm sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết tháng 10. Nếu bạn tiếp tục không thanh toán vào tháng 10 cho ngân hàng, tài khoản của bạn sẽ rơi vào trạng thái không hoạt động và gói bảo hiểm sẽ chấm dứt.

Nếu bạn không thanh toán cho ngân hàng trong 2 tháng không liên tiếp, tài khoản của bạn cũng sẽ bị khoá và gói bảo hiểm cũng sẽ chấm dứt.