Mỗi tháng sẽ có bao nhiêu người dành giải thưởng 200 triệu đồng?

Vào các ngày 14/12/2017, 10/01/2018 và 07/02/2018, sẽ có duy nhât một người dành được giải thưởng 200 triệu đồng.