Meed có phải một công ty tiếp thị theo mô hình tháp/đa cấp không?

Hoàn toàn không phải. Đầu tiên và trên hết, mục tiêu của Meed là kết nối mọi người thông qua việc tiếp cận với các Ngân hàng Thành viên cung cấp các giải pháp ngân hàng đổi mới được thiết kế cho thế giới ngày nay. SocialBoost™ được thiết kế để tạo ra tiềm năng mang lại thu nhập, dựa trên mô hình chia sẻ tiền lãi trong Mạng lưới Ngân hàng Thành viên Meed. Dòng thu nhập này dựa trên việc tạo ra một cộng đồng toàn cầu, nếu bạn quyết định giới thiệu người dùng Meed khác. Khác với các mô hình tiếp thị đa cấp, mạng lưới của bạn chỉ bao gồm những Người dùng Meed do bạn trực tiếp giới thiệu. Meed không phân cấp người được mời tham gia.