Meed có chương trình thưởng nào không?

Meed không cung cấp bất kỳ chương trình thưởng nào khác ngoài SocialBoost, tuy nhiên chúng tôi đôi khi có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi như là một trong những lợi ích của việc sử dụng Meed.