Mất bao lâu để đơn đăng ký của tôi được xử lý?

Đơn đăng ký sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất có thể sau khi nhận được. Tuy nhiên, thời gian xem xét sẽ thay đổi theo ngân hàng.