Số mã dự thưởng tối đa tôi được nhận là bao nhiêu?

Tổng số mã dự thưởng một Khách hàng Hợp lệ được nhận trong một chu kì quay thưởng tối đa là 2000 vé.