Liệu thu nhập từ SocialBoost hay các phần thưởng và lãi suất mà tôi nhận được từ Maritime Bank mà tôi nhận được trong Tài khoản Tiết kiệm Bảo đảm có được tính vào mỗi 200.000 đồng để có một mã dự thưởng không?

Không, chỉ có số tiền được chuyển từ Tài Khoản Thanh Toán của bạn vào Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm của bạn mới được tính để bạn nhận mã dự thưởng.