Làm sao tôi yêu cầu để làm lại thẻ?

Vui lòng liên hệ với ngân hàng thành viên của chúng tôi theo số điện thoại được liệt kê trong ứng dụng di động. Hầu hết các ngân hàng sẽ tính lệ phí tối thiểu khi làm lại thẻ.