Làm sao tôi biết được tiền của mình sẽ an toàn tại Ngân Hàng Thành Viên?

Ưu tiên hàng đầu của Ngân Hàng Thành Viên là tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Tiền và tài khoản của bạn sẽ do Ngân Hàng Thành Viên giữ và bảo vệ dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.