Làm thế nào tôi có thể tạo tên người dùng và mật khẩu Meed?

Khi đơn đăng ký của bạn đã được phê duyệt, Ngân Hàng Thành Viên sẽ yêu cầu bạn tạo tên người dùng và mật khẩu. Vui lòng tham khảo trang hướng dẫn an ninh mới của Ngân Hàng Thành Viên để biết thêm thông tin.