Làm thế nào tôi có thể đóng tài khoản?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngân Hàng Thành Viên để đóng tài khoản ngân hàng của bạn. Rất tiếc, bạn không thể đóng riêng từng Tài Khoản Thanh Toán và Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm. Nếu bạn quyết định đóng một tài khoản, mọi tài khoản tại Ngân Hàng Thành Viên đều sẽ bị đóng theo các điều khoản và điều kiện của ngân hàng. Bạn cũng sẽ mất các quyền SocialBoost™ của mình.