Làm thế nào tôi có thể chuyển tiền từ Tài Khoản Thanh Toán của mình sang Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm hoặc Hạn Mức Tín Dụng?

Bạn có thể chuyển tiền từ Tài Khoản Thanh Toán của mình sang Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm hoặc thanh toán cho Hạn Mức Tín Dụng trong Ứng Dụng Di Động hoặc trực tuyến tại Meed.net. Chỉ cần mở menu ‘Chuyển Tiền’ và làm theo các bước đơn giản.